Spring til indhold

Vedtægter

§ 1 Formål
Foreningen navn er “Åens grundejerforening”. Formålet er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender, der normalt hører under en grundejerforening, samt vedligeholdelsen af de private fællesveje samt at varetage grundejernes interesser i forhold til offentlige myndigheder. Foreningen er beliggende ved Bjerge Sydstrand og omfatter alle med vejret til Østvej og Åmarksvej.

§ 2 Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne ikke personligt, men alene med kontingentet som indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.

§ 3 Udmeldelse
Et medlem kan melde sig ud af foreningen, når der rettes skriftlig henvendelse herom til formanden med mindst 2 måneders varsel til udgangen af et kalenderår (dette gælder dog ikke for medlemmer med tinglyst medlemspligt) . Medlemmet kan ikke gøre krav gældende i foreningens formue.

§ 4 Eksklusion
Hvis et medlem trods rykker ikke betaler sit kontingent eller på anden vis groft overtræder foreningens regler, kan generalforsamlingen ekskludere medlemmet. Vejbidraget inddrives herefter af vejmyndigheden (vejlovens § 15).

§ 5 Kontingent
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.
Kontingentet betales årligt forud, og beregnes for perioden 1. januar til 31. december, og skal være betalt senest 1. april.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årlig i perioden 15. juni til 15. august og indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens årsberetning.
  • Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
  • Forelæggelse og godkendelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent.
  • Forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftlig til formanden senest d. 1. juni og udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25% af medlemmerne sender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af et forslag til dagsorden. Det påhviler herefter bestyrelsen inden 4 uger, skriftligt og med 14 dages varsel, at indkalde alle medlemmer.

§ 8 Generalforsamlingens afholdelse
Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog skal der ske skriftlig afstemning hvis blot et medlem begærer dette. Ved afstemningen træffes afgørelse ved simpelt flertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved vedtægtsændringer skal dog mindst 50% af medlemmerne være fremmødte; er dette ikke tilfældet afholdes en ekstraordinær generalforsamling der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stemmeret har en person fra hver ejendom der er tilsluttet foreningen.
Valgbarhed har op til 2 personer fra hver ejendom. Medlemmer der står i restance med sidste års kontingent har hverken stemmeret eller er valgbare. Et fraværende medlem kan afgive fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere mere end 2 fuldmagter. Hvis et medlem er ejer af flere ejendomme betales kontingent pr. udnyttet byggeret, medlemmet har en stemme pr. udnyttet byggeret på generalforsamlinger, dog maksimum 2 stemmer. På generalforsamlingen tages referat som underskrives af dirigent og bestyrelse, og udsendes til medlemmerne.

§ 9 Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og suppleanter og revisor vælges for 1 år.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på følgende måde:

  • 2 bestyrelsesmedlemmer – heraf formanden – i lige kalenderår
  • 3 bestyrelsesmedlemmer – heraf kassereren – vælges i ulige kalenderår.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter valget.

Bestyrelsen udfører den daglige drift mellem generalforsamlingerne under ansvar overfor generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udformer den skriftligt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og føres til referat.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen tegnes af formanden og mindst et medlem af bestyrelsen.”

§ 10 Revision
Foreningens regnskab revideres af en revisor som vælges på generalforsamlingen for 1 år.

§ 11 Salg af ejendom
Såfremt et medlem afhænder sin ejendom, udtræder vedkommende automatisk af foreningen, og den ny ejer indtræder i vedkommendes medlemskab med samme rettigheder og forpligtelser. Ved ejerskifte meddeler sælger om købers navn og adresse.

§ 12 Opløsning
Dersom foreningen opløses, skænkes dens midler til et velgørende formål efter bestyrelsens skøn. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Vedtægtsændringer foretaget:
Ændringer i §§ 6 og 9 vedtaget på den ordinære hhv. ekstraordinære generalforsamling søndag 24. juli 2011.
Ændringer i § 5 vedtaget på den ordinære hhv. ekstraordinære generalforsamling søndag 22. juli 2012..
Ændringer i § 9 vedtaget på den ordinære hhv. ekstraordinære generalforsamling søndag 19. juli 2020.
Ændringer i §8 vedtaget på den ordinære hhv. ekstraordinære generalforsamling søndag 25. juli 2021.